Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

ul. Włocławska 13, 87-704 Bądkowo

 

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP ZespołuSzkolno-Przedszkolnego w Badkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Graczykspbadkowo@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 233 26 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi sześć wejść w tym trzy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są pomieszczenia dla niepełnosprawnych ruchowo.
 2. W budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie znajdują się toalety dla niepełnosprawnych, nie ma windy.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Obok budynku na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma również napisów dla osób niewidomych i słabowidzących, brak oznaczenia kontrastowego. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Badkowie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 3238
Utworzono dnia: 24.03.2021

Historia publikacji

 • 24.03.2021 12:07, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 24.03.2021 11:58, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 24.03.2021 11:54, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności