Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo”

Utworzono dnia 04.01.2022

   Pragniemy poinformować, iż w Szkole Podstawowej w Bądkowie jest realizowany projekt pt.:

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Bądkowo”

   Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02. Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2021 r. do  30 czerwca  2023 r.

Głównym celem projektu w SP w Bądkowie jest:

 • Nabycie przez 131 uczniów kompetencji kluczowych,
 • Wsparcie 34 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Doposażenie  pracowni do zajęć matematyczno-przyrodniczych, a także doposażenie klas lekcyjnych w zakresie narzędzi TIK oraz sprzętu do realizacji zajęć specjalistycznych,
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych 20 nauczycieli.

Grupę docelową stanowić będzie:

 • 179 uczniów, w tym 98 chłopców i 81 dziewcząt, w tym 21 uczniów niepełnosprawnych,
 • 20 nauczycieli, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzna

W ramach projektu zaplanowano:

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego dla 24 uczniów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego dla 24 uczniów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. niemieckiego dla 16 uczniów;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 32 uczniów;
 • zajęcia. rozwijające uzdolnienia z matematyki dla 32 uczniów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki dla 32 uczniów;
 • zajęcia z doradztwa zawodowego dla 16 uczniów.

Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu:

 • zajęcia z geografii prowadzone metodą eksperymentu dla 8 uczniów.

Wsparcie dla uczniów z specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas IV-V dla 4 uczniów;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas VI dla 4 uczniów;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas VII dla 4 uczniów;
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas VIII dla 4 uczniów;
 • zajęcia logopedyczne dla klas. I-III dla 4 uczniów;
 • zajęcia logopedyczne dla klas IV-VIII dla 4 uczniów;
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne dla klas I-III dla 4 uczniów;
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne dla klas IV-VIII dla 4 uczniów;
 • zajęcia terapeutyczne dla klas I dla 4 uczniów;
 • zajęcia terapeutyczne dla klas II dla 4 uczniów;
 • zajęcia terapeutyczne dla klas III dla 4 uczniów.

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez wsparcie w postaci szkoleń.

 • Stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 8 nauczycieli;
 • Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna, umożliwiająca wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów uczniów dla 12 nauczycieli;
 • Poprawa kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej oraz włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty dla 6 nauczycieli;
 • Szkolenie z zakresu działań służących poprawie kompetencji wychowawczych dla 12 nauczycieli;
 • Szkolenie z doradztwa zawodowego dla 8 nauczycieli;
 • Szkolenie z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji dla 4 nauczycieli.

Wartość projektu: 507 898,25 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 481 718,25 zł